Information

ตามที่บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดงานสัมมนา Optimize Process Automation เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นก็เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู้

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญมาร่วมงานในครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน 

กำหนดการสัมมนา:

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนา
09.30 – 10.30 น. การบรรยาย “Ultrasonic Level and Open Channel Flow Transmitter”
10.30 – 10.45 น. หยุดพักรับประทานของว่าง
10.45 – 11.20 น. การบรรยาย “Laser Level Transmitter”
11.20 – 11.25 น. จับของรางวัล
11.25 – 12.00 น. การบรรยาย “Pressure Transmitter”
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 14.20 น. การบรรยาย “Vortex, Swirl และ Electromagnetic Flow Transmitter”
14.20 – 14.35 น. หยุดพักรับประทานของว่าง
14.35 – 15.30 น. การบรรยาย “Mass Flowmeter และระบบวิศวกรรม Batch Control Solution”
15.30 – 16.00 น. การบรรยาย “Temperature”
16.00 – 16.30 น. ตอบคำถาม
16.30 – 16.45 น. จับของรางวัล รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสัมมนา

 

ภาพบรรยายกาศ <คลิก>