Information

บริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซและทดสอบการทำงานของระบบ

Gas Detector Calibration

 

บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าด้านอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วแบบติดตั้งและพกพาในหลากหลายยี่ห้อ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านความปลอดภัยอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ ขอบข่ายบริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซและทดสอบการทำงานของระบบมีดั่งนี้

 • งานสอบเทียบตามวาระ (Calibration and System Verification)
 • งานสัญญารายปี (Service Contract)
 • งานบริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า หรือให้คำปรึกษา
 • งานด้าน Spare Part
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ
 • บริการงานติดตั้งระบบแก๊สดีเทคเตอร์

งานสอบเทียบ (Calibration and System Verification)

งานสอบเทียบและตรวจสอบพร้อมทั้งทดสอบการทำงานของระบบ ตามวาระสามเดือน หกเดือน หรือหนึ่งปี ตามข้อกำหนดของโรงงาน หรือมาตรฐาของลูกค้า เพื่อการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ ของระบบ และช่วยยืดอายุการใช้งานของเซ็นเซอร์ ซึ่งตามที่ผู้ผลิตแนะนำ ระยะเวลาการสอบเทียบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเซ็นเซอร์ เช่น Electrochemical Sensor สำหรับวัดแก๊สพิษหรือออกซิเจน ผู้ผลิตแนะนำให้สอบเทียบทุกๆ หกเดือน เป็นต้น

มาตราฐานการบริการ

 • สอบเทียบเซ็นเซอร์ โดยใช้แก๊สมาตรฐาน (Standard Gases)
 • Flammable Gases i.e. CH4 50%LEL, C3H8 50% LEL
 • Toxic Gases and O2e. CO2 2.5Vol.%, CO 250 ppm, H2S 25 ppm, Cl2 5 ppm, NH3 50 ppm
 • ขั้นตอนของการสอบเทียบ การตรวจสอบ และอุปกรณ์เครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐานการสอบเทียบอย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ระบุข้อปัญหาและให้คำแนะนำเพิ่มเติม รวมถึงข้อแก้ไขต่างๆ เกี่ยวกับระบบ จากการตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ในรายการตรวจสอบ
 • การรับรองผลที่ได้มาตฐานและครบถ้วนถูกต้อง มีใบรับรองมาตรฐาน Standard Gas (Analysis Certification) ในทุกชนิดแก๊สที่ใช้ในการสอบเทียบเพื่อสำหรับการอ้างอิงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

งานบริการสัญญารายปี (Service Contract)

บริการแบบสัญญารายปี (Service Contract) เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ไม่ต้องยุ่งยากในการออกใบสั่งซื้อในแต่ละครั้ง ช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการทางด้านการสอบเทียบและบริการซ่อมบำรุงอื่นๆของเครื่องตรวจวัดก๊าซตามกำหนดเวลา ช่วยในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์หรือระบบ อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมหรือกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษา และวางแผนการบำรุงรักษาระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปริมาณงานหรือแรงงานที่ใช้ดูแลบำรุงรักษาระบบได้

มาตราฐานการบริการ

 • นอกจากบริการสอบเทียบและตรวจสอบตามมาตรฐาน ลูกค้ายังได้รับบริการพิเศษ ในการจองช่วงเวลาและกำนดการณ์การให้บริการ ทางพีวีเอ็นจะคอยแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดพร้อมทั้งจัดเตรียมบุคคลากรและเครื่องมือเพื่อทำการบริการแก่ลูกค้าแบบสัญญารายปี

งานด้าน Spare Part

เพื่อเป็น one-stop-service แบบครบวงจร พีวีเอ็นให้ความสำคัญแก่งานด้านอะไหล่และอุปกรณ์เสริมเพื่อตอบสนองการใช้งานระบบของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ การเก็บรักษาอะไหล่ที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ลูกค้า ทำให้สามารถวางแผนการใช้งานอะไหล่ ร่วมกับงาน Service Contract ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการที่สะดวกรวดเร็ว

ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ Gas Detection System

พีวีเอ็น มีทีมงานที่มีประสบการณ์การตรวจสอบหน้างานเพื่อประเมินงานติดตั้งและออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า โดยออกแบบตามจุดประสงค์ในการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก และคำนึงถึงหลักความปลอดภัยของการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

งานบริการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

พีวีเอ็นมีบริการตรวจสอบเบื้องต้นหรือโดยละเอียดแก่ลูกค้าที่ต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบที่มีอยู่เดิม เพื่อทำการประเมินการซ่อมบำรุง และสามารถออกแบบและทำการแก้ไขระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและตรงตามความต้องการของลูกค้า อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับสัญญาน Alarm ในรูปแบบ Large Scale Indicator, Automatic Shutdown Valve, Water Curtain or Fire Alarm Evacuation System เป็นต้น